Hristiyan Aleksandrov

University of Sofia, Bulgaria
Host Institution: University of Barcelona, Spain
20.01.2016 – 24.02.2016